ПРАВИЛА И УСЛОВИ НА КОРИСТЕЊЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Energy Premier ДОО е сопственик на онлајн платформата www.energypremier.com преку која овозможува услуги на посредување и огласување со цел добивање понуди за снабдување со електрична енергија за корисниците на платформата.

Корисникот на услугите е должен да постапува совесно, без злоупотреба и во согласност со сите упатства кои ги добива при користење на услугите на софтверот Energy Premier.

1. ДЕФИНИЦИИ НА ПОИМИТЕ

1. Корисник на услугите - физичко или правно лице кое ги користи услугите на www.energypremier.com или лице ангажирано од страна на www.energypremier.com за извршување некакви услуги, лице кое го користи софтверот, плаќа на софтверот или на веб-сајтот www.energypremier.com.

1.2 Профил – збир на сите битни податоци и елементи кои визуелно и невизуелно се однесуваат на еден корисник (физичко или правно лице) кое се огласува за набавка на електрична енергија, или лице - лиценциран снабдувач кој има намера да понуди одредена цена за снабдување со електрична енергија, како и сè она што е внесено при регистрацијата на профилот. Во понатамошниот текст „Профил“.

1.2.1. Профилот, како збир од податоци претставува лично право на Корисникот и како такво не може да се пренесе на други физички или правни лица, односно го обврзува Корисникот само тој да го користи својот Профил и гарантира дека Профилот нема да падне во рацете на трети лица. Постапката на отворање и користење Профил кој гласи на друго лице или компанија подлежи на одговорност.

1.3 Услуги - кои било услуги што се достапни со доплата на платформата www.energypremier.com, без разлика дали се извршувани од Energy Premier ДОО или од некое друго физичко или правно лице ангажирано од Energy Premier ДОО. Energy Premier ДОО може да ги измени услугите на платформата во секој момент.

1.4 Рекламирање- рекламирање преку медиум препорачан од Рекламаторот, неговата деловна активност, профил на потрошувачка на електрична енергија, комерцијални податоци или други информации со цел Лиценцираниот снабдувач да обезбеди најдобра можна понуда на одреден посакуван датум што го бара корисникот.

1.5 Оглас- збир на податоци што се однесуваат на профилот на потрошувачка на електрична енергија и на барањата на комерцијалниот рекламатор што Рекламаторот ги има внесено во неговиот/нејзиниот Профил во согласност со правилата и условите на платформата www.energypremier.com.

1.5.1. Постои позитивна претпоставка за точноста, комплетноста и вистината од податоците на рекламата.

1.6 Збир на понуди- ветување на Корисникот на друг корисник дека ќе склучи Договор за набавка на електрична енергија, во врска со профилот на потрошувачката на електрична енергија јавно објавен на платформата energypremier.com и комерцијалните податоци - предмет на рекламирање, во согласност со сите суштински елементи од Рекламата дека Корисникот го прифаќа актот и ценовната понуда.

1.6.1. Со акт на понуда на цена за реклама, правен однос произлегува само помеѓу корисниците на Услугата, кои преку рекламата и понудата на цена се согласуваат за суштинските елементи на овој однос, кои се наведени во самиот оглас, од кој однос обврската за плаќање на надоместокот врз основа на услужниот пакет првично се добива, но и можноста за склучување на Договор за снабдување со електрична енергија со утврдените суштински елементи на резервацијата.

1.7 Јавни информации- за целите на овие Правила и услови на користење, Јавните информации се информациите и содржината од корисниците на онлајн платформата од Energy Premier ДОО кои не се означени како тајни или кои не може јавно да бидат објавени. Во понатамошниот текст: „Јавни информации“.

1.8 Лични разговори на корисниците на www.energypremier.com нема да бидат јавно објавени доколку Корисникот нагласи дека тие разговори не треба да се објават.

2. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

2.1. Корисникот е свесен и се согласува со овие Правила и услови на користење на energypremier.com и која било онлајн платформа и софтвер во сопственост или управувана од "Energy Premier ДОО", и изјавува дека тој / таа се согласил со Правилата и условите и дека тие не се непознати за него/нејзе.

2.2. Со користење на Услугите, Корисникот изјавува дека ги прочитал, разбрал и прифатил Правилата и условите на користење на платформата.

2.3. Корисникот се согласува дека врската помеѓу него и Energy Premier ќе биде во согласност со применливите прописи на Република Србија.

2.4. Корисникот се согласува дека во случај на спор, надлежен орган е судот во Белград, Република Србија.

2.5. Со пристапување до овие Правила и услови, изјавувате дека сте запознаени со правилата што се користат во овие Правила и услови и дека сте свесни дека можете да го најдете секој термин на интернет прелистувачот. На пример: одговорност, колачиња, пиксел-тагови и друго.

2.6. Energy Premier ДОО го задржува правото да ги менува и ажурира Правилата и условите на користење во кое било време. Сите промени се веднаш достапни, или кога самите промени и ажурирања го регулираат тоа.

2.7. При отворањето на профилот или користење на услугите обезбедени од Energy Premier ДОО, Вие сте обврзани да ги следите упатствата што ја придружуваат конкретната услуга. Упатствата може да се обезбедат при отворање на профилот, при користење на профилот или при користење на услугите, како и во комуникацијата помеѓу корисникот и Energy Premier ДОО.

2.8. Energy Premier ДОО гарантира дека ќе ги обезбедува услугите со грижа на бизнисмен, не со грижа на експерт, т.е. Energy Premier ДОО не гарантира непропорционално или пропорционално ниво на вештини, внимание и брзина при вршење на своите услуги.

2.9. Energy Premier ДОО обезбедува услуги за видување, како и лицата ангажирани од Energy Premier ДОО не даваат никаква гаранција ниту експлицитно го определуваат обемот на нивните услуги или користење на софтверот.

2.10. Ако ги користите услугите на софтверот од Energy Premier ДОО како правно лице, овие права, обврски и одговорности од Правилата и условите на користење се однесуваат на Вас и на правните лица со кои Вие управувате.

2.11. Доколку Energy Premier ДОО веднаш не постапи по барањето на Корисникот, не може да се толкува како откажување на понатамошно дејство од страна на Energy Premier ДОО или неговите права.

2.12. Забрането е користење на името, логото или веб-дизајнот на Energy Premier, како и какви било збунувачки слични ознаки или права на интелектуална сопственост за лична употреба, за комерцијална експлоатација, лична корист или корист на другите, или за други цели што објавуваат некои од погоре споменатите елементи.

2.13. Energy Premier ДОО може да ги пренесе сите права и обврски во случај на промена во статусот, продажба на компанијата или имотот на компанијата.

2.14. Оригиналните Правила и услови на користење се напишани на српски јазик, и во случај на конфликт со другите верзии на другите јазици, српската верзија е важечка и законски обврзувачка.

2.15. Санкцијата за непочитување на сите Правила и услови може да биде отстранување на Профилот од energypremier.com и притоа зачувување на сите достапни податоци.

3. ПРОФИЛ

3.1. Корисникот изјавува дека тој / таа го ослободува Energy Premier ДОО од одговорност за секој профил, лице или предмет отворени на негово име. Корисникот е целосно свесен дека Energy Premier ДОО овозможува софтверот и онлајн платформата да отворат таков профил и не гарантира за точноста на податоците, како и Energy Premier ДОО не контролира кој е предмет на таков профил, па затоа не може да биде одговорен за каква било штета од профилот, а исто така и за навреда или нарушување на репутацијата.

3.2. Профилот е дозволен за употреба од страна на Energy Premier ДОО најмногу 24 часа по регистрацијата од страна на администраторот.

3.3. Содржината внесена од корисникот кога тој/таа креира профил мора да биде точна, правилно и граматички напишана, не смее да содржи неприродна употреба на симболи како што се долги редови со исти точки или симболи, не смее да содржи информации што припаѓаат на приватностс (на пример, раса, сексуална ориентација, емоционални детали од животот на таа личност и други), не смее да им наштети на правата на другите луѓе и не смее да го претставува профилот како официјална веб-страница на тоа лице.

3.4. Физичкото лице што креира Профил мора да биде на возраст од најмалку 18 години и мора да поседува минимум едно броило за електрична енергија на негово лично име, додека правното лице што креира Профил мора да биде регистрирано со активните законски прописи и да има најмалку едно броило за електрична енергија во негово/нејзино лично име. Корисник на платформата која е регистриран како снабдувач со електрична енергија мора да има важечка лиценца за вршење на дејност за снабдување со електрична енергија.

3.5. Оглас за снабдување со електрична енергија може да се објави повеќе пати од еден отворен профил, во зависност од пакетот што го има корисникот.

3.6. Во секој случај, за продолжување на Договорот за снабдување со електрична енергија и по истекот на договорениот период, Корисникот мора да ја повтори постапката за продолжување на Договорот за набавка на електрична енергија со објавување на нов оглас.

4. КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ

4.1. Корисникот е должен да ја почитува постапката на правилата за користење на услугите што ги нуди Energy Premier ДОО.

4.2. Корисникот се согласува дека Energy Premier ДОО може да ангажира други лица како подизведувачи на нарачаните услуги.

4.3. Корисникот, исто така, се согласува дека Energy Premier ДОО не е одговорен за квалитетот, вниманието или точноста на обврските од Договорот, кои во таква врска се вршат од страна на правни или физички лица кои заеднички го склучиле Договорот преку онлајн платформата energypremier.com.

4.4. Корисникот се согласува дека Energy Premier ДОО не е одговорен за каква било штета како резултат на дејствија преземени од страна на Снабдувачот на електрична енергија со кого Корисникот потпишал договор преку онлајн платформата energypremier.com.

4.5. Корисникот се согласува да не ги користи услугите на Energy Premier ДОО или кој било софтвер од Energy Premier ДОО спротивно на целта или природата на таа услуга или софтвер.

4.6. Корисникот се согласува да не пристапува до услугите што ги обезбедува Energy Premier ДОО на кој било друг начин од официјалниот начин на обезбедување на такви услуги и на начин што е соодветен на природата на извршување на таквите услуги.

4.7. Корисникот се согласува да ги користи услугите што ги обезбедува Energy Premier ДОО само во согласност со законот на териториите каде е активна онлајн платформата и дека Energy Premier ДОО може да му ја одбие интеракцијата или давањето услуги во случај кога однесувањето на корисникот е во спротивност со законите и прописите, како и спротивно на Правилата и условите на користење на платформата.

4.8. Додека ги користи услугите на energypremier.com, Корисникот не стекнува интелектуалната сопственост која е дел од услугите на Energy Premier ДОО, ниту на содржината или податоците што се случиле при извршување на тие услуги.

4.9. Корисникот се согласува да не ја користи содржината од наведените услуги или комуникации со Energy Premier ДОО без дозвола од Energy Premier ДОО.

4.10. Корисникот се согласува да не ги отстранува или изменува Правилата и условите на користење и другите достапни политики, инструкции или документи од страна на Energy Premier ДОО.

4.11. Корисникот се согласува дека Energy Premier ДОО може да му испраќа комуникации, лични и генерички пораки, административни известувања, реклами за нивните услуги и реклами на други луѓе. Корисникот може да ги исклучи овие комуникации.

4.12. Energy Premier ДОО го задржува правото да ги промени или подобри своите услуги, да ја додаде или отстрани содржината на софтверот, како и целосно да престане да обезбедува услуги за корисниците.

4.13. Корисникот може да го прекине користењето на услугите од Energy Premier ДОО или од софтверот во кое било време, или може да го отстрани профилот во секое време, но не може да го прекине извршувањето на услугите за кои тој/таа веќе има поднесено барање.

4.14. Доколку Energy Premier ДОО одлучи да престане да нуди некоја услуга или да отстрани дел од софтверот, Корисникот ќе добие разумно време за преземање на своите податоци.

4.15. Корисникот е сопственик на содржината внесена во софтверот што го обезбедува Energy Premier ДОО.

4.16. Кога се користи некоја апликација, од Корисникот може да биде побарано пристап до неговите податоци, како и информациите што му се делат со него, и откако Корисникот го одобри ова, апликацијата може да го стори тоа.

4.17. Кога Корисникот објавува или пренесува содржина преку Профилот или на други јавни места, тој/таа се согласува дека трети страни можат да ги видат и да ги користат тие информации или содржини. Освен тоа, со тоа, Корисникот им дава дозвола на трети страни да пристапат и да ги користат тие информации и да ги поврзат со него/неа. Корисникот е свесен дека Energy Premier ДОО нуди користење на софтверот, но податоците достапни преку користење на софтверот е избор на Корисникот.

4.18. Корисникот се согласува да не бара надоместок за предлози, совети и повратни информации од Energy Premier ДОО и дека истата компанија не е должна да го надомести корисникот за истите услуги.

4.19. Ако корисникот има проблем, тој/таа е должен да го извести Energy Premier ДОО преку веб-страницата или информациите за контакт, без одлагање за проблемот пред да преземе некакви други чекори.

4.20. Energy Premier го задржува правото автоматски, секогаш кога има услови и со согласност на Корисникот, да дознае каде се наоѓа корисникот, за да овозможи обезбедување на своите услуги во согласност со потребите на корисниците.

4.21. Сите корисници мора да ги почитуваат Правилата и условите на користење на energypremier.com што може да се појават во секое време (на пример, додека креирате Профил, нарачувате некоја услуга или правите друго дејство преку сметката или профилот).

4.22. Корисникот ќе може да нарачува услуги од energypremier.com преку софтвер со припејд такса.

4.23. Корисникот е во можност да пријави отстапувања од Правилата и условите, како што е Профил кој поседува непријатна содржина, чиј сопственик е лице, токму тој корисник или профил кој првенствено е наменет за извршување, потсмевање или задоволување на злонамерни намери, или за други цели за кои се отвориле профили на веб-страницата на Energy Premier ДОО.

4.24. Преку софтверско решение, Корисникот може веднаш да ги информира другите корисници за решението. Доколку на читателот на овие Правила и услови пристапува корисникот на услугата врз основа на известување преку софтвер од друг корисник, недвосмислениот корисник се согласува дека Energy Premier не добил известување за користење на услугите.

4.25. Energypremier.com има право да овозможи дел од веб-страницата да биде онлајн продавница каде што ќе биде можно купување и нарачување на испорака на други услуги или производи. Корисникот е свесен дека energypremier.com не е одговорен за секој производ или услуга, нивниот квалитет, гаранција, функционалност и воопшто материјалот или специфичните карактеристики.

4.26. Корисникот е свесен дека во случај наведен во параграф 4.25, energypremier.com исклучиво обезбедува софтверско решение за продажба на такви производи или услуги, но не и да ги продава.

4.27. Energypremier.com нема обврска да извршува услуги кои ги немаат сите елементи потребни за правилно обезбедување на предметната услуга.

4.28. Energypremier.com не е одговорен за постапување по барања и за профили со лажни, неточни и непрецизни информации, но Корисникот е одговорен за такви дела кои се неточни. Во случај на извршување на услуга врз основа на неточни или лажни барања од Корисникот, energypremier.com нема обврска да ја врати таксата за таквите услуги, но Корисникот ќе му се обрати на лицето кое поставило неточни или нецелосни информации.

4.29. Корисникот се согласува да пристапува до услугите само преку неговиот/нејзиниот профил регистриран на energypremier.com.

4.30. Лозинката внесена од Корисникот за пристап до сметката е тајна и Корисникот е должен да ја чува, а не да ја користи на други уреди освен неговите. Ако Корисникот смета дека неговата сметка е украдена или употребена од неовластено лице, тој прво треба да се обиде да ја смени лозинката или да се поврзе со energypremier.com

4.31. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да го откаже пристапот до сметката во секое време, ако постојат индикации дека истата сметка се користи за неовластени цели кои се спротивни на природата на неговата намена, како и спротивно на прописите , моралот, обичаите, јавниот ред и малтретирањето.

4.32. Корисникот е свесен дека energypremier.com може да ја отстрани неговата / нејзината сметка ако нема запис за влез за континуиран период од три години.

5. ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА ОД ПОВРЕДА НА ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ

5.1. Energypremier.com го задржува правото да го отстрани Профилот чија приватност е нарушена, или Профилот кој се користи за нарушување на приватноста на другите.

5.2. Energypremier.com собира различни делови од информации за своите корисници со цел да идентификуваат работи како што се: во која земја е Корисникот, кои реклами ќе бидат од интерес за Корисникот и колку често корисникот има потреба да ги користи услугите.

5.3. Energypremier.com собира информации за своите корисници на два начини: преку информациите дадени од самите корисници; преку информации добиени кога корисниците ги користат услугите на energypremier.com. Оваа информација вклучува, но не се ограничува на: лични информации - име, презиме, датум и место на раѓање, место на живеење, е-пошта, телефонски број, параметри поврзани со користење на веб-страницата, слики, информации за хардверот што го користи Корисникот, идентификаторот, деталите за тоа како Корисникот ги користел услугите на energypremier.com или веб-страницата, предметите за пребарување, адресата на Интернет протокол, системските решенија на хардверскиот уред што го користи корисникот, "колачиња" кои го идентификуваат корисникот-пребарувач или сметката, информации за локација, уникатни броеви на апликативни уреди и анонимни кориснички кодови.

5.4. Корисникот се согласува дека софтверот со кој управува energypremier.com може да чува информации на својот уред користејќи различни технички карактеристики под контрола на energypremier.com.

5.5. Приватните и анонимните информации ќе се користат за статистички анализи, промоција на услуги, развој на нови услуги и заштита на нови или постојани корисници, како и за проширување на бројот на нови корисници или знаење кои производи или услуги ќе бидат од интерес за Корисникот.

5.6. Горенаведеното во претходната точка не значи дека energypremier.com ќе биде обврзан да ги извршува овие дејствија, но ако одлучи да го стори тоа, ќе користи специфични податоци за целите наведени во претходниот параграф.

5.7. Информациите што Корисникот ги внесува кога отвара сметка нема да бидат јавно видени на веб-страницата energypremier.com и на интернет. Примери за такви информации се: слики, коментари, име, презиме, како и некои други лични податоци. Директен контакт ќе биде обезбеден преку веб-страницата обезбедена од energypremier.com.

5.8. Кога Корисникот го контактира energypremier.com, тој/таа се согласува дека energypremier.com ги чува сите информации добиени од комуникацијата и дека е-поштата наведена од Корисникот ќе се користи за контактирање на Корисникот во иднина или за да му се испратат други информации и содржини поврзани со услугите на energypremier.com.

5.9. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да ги користи информациите добиени од "Колачињата" или некоја друга технологија, како што се ознаки со пиксели, со цел да се подобри искуството на корисниците со Energy Premier ДОО и генерално да се подобри квалитетот на услугите.

5.10. Energypremier.com нема да користи никакви информации поврзани со расата, сексуалната ориентација или здравствениот статус на Корисникот.

5.11. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да обработува и складира информации споменати во Правилата и условите на користење на серверите надвор од Република Србија.

5.12. Корисникот е запознаен со способноста да споделува информации на други веб-сајтови надвор од оние што ги обезбедува energypremier.com. Доколку Корисникот споделува информации на таквите веб-страници, тој/таа се согласува дека energypremier.com не е одговорен за штети што произлегуваат од таквото дејствие.

5.13. Корисникот, исто така, се согласува дека правилата за таквите веб-страници се регулирани од тие веб-страници и дека правилата на energypremier.com немаат никаква правна сила на тие веб-страници, ниту дека energypremier.com може да ги обврзе правните или физичките лица кои управуваат со тие веб-страници да направат нешто. Корисникот се согласува дека таквите активности се подложени на индексирање од други веб-страници или технологии и дека е свесен за ризиците што следуваат со тоа. Energypremier.com ќе дозволи промена на информациите или коригирање на погрешни информации.

5.14. Energypremier.com го задржува правото да побара од Корисникот да се идентификува себеси во такви активности. Затоа, energypremier.com го задржува правото да ги одбие ваквите тврдења кои се неосновани, повторени, бараат диспропорционален технички напор, предизвикуваат ризик за приватноста на другите корисници или што технички и законски би биле непрактично за имплементација.

5.15. Energypremier.com ги одржува своите системи во состојба која обезбедува заштита на информациите. Освен тоа, откако Корисникот ги отстрани или модифицира информациите од веб-страницата, energypremier.com не е обврзан веднаш да ги отстрани или модифицира тие информации, туку може да го стори тоа подоцна.

Energypremier.com нема да ги сподели сите информации за корисниците, освен во следниве случаи:

• Со согласност од Корисникот;

• Со домен администратори. Доколку корисничката сметка ја администрира домен администраторот, домен администраторот на Корисникот и лицата кои обезбедуваат корисничка поддршка на Корисникот или energypremier.com можат да пристапат до информациите од сметката на Корисникот.

• За надворешна обработка. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да ангажира надворешни организации или луѓе кои, во согласност со овие Правила и услови, а особено со ова поглавје, ги обработуваат и анализираат неговите/нејзините податоци.

• Корисникот се согласува дека energypremier.com може да ги испраќа неговите/нејзините информации на други компании, организации или лица со доверба дека пристапот до таквите информации на корисникот е неопходен заради: усогласување со прописите или усогласување со извршни законски прописи, примена на Правилата и условите на користење, или други правни документи поднесени од energypremier.com вклучувајќи откривање на злоупотреба на системот на energypremier.com, откривање и спречување на измама или закана од безбедноста или некои технички проблеми, како и заштита од штети и оштетувања на правата, обврски или безбедност на energypremier.com или неговите корисници.

5.16. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да споделува анонимни податоци кои не можат да бидат идентификувани од самиот корисник кои се или не се групирани. Како пример за такви податоци се трендови или тенденции.

5.17. Заштита на информации. Energypremier.com активно ќе работи на зачувување на приватноста на сите доверливи информации, во рамките на своите можности. Заштитата вклучува заштита од злоупотреба, кражба, хакерски напади, обелоденување или уништување на информации. Energypremier.com го прави тоа преку технички средства и имплементација на етички стандарди во рамките на организацијата, ограничувањето и контролата на пристапот до информации во рамките на организацијата, ја контролира употребата така што информациите во организацијата се вршат исклучиво во обемот и целта на тие информации . Корисникот се согласува дека и покрај најсовремените и вообичаените средства за заштита, таквата заштита не може секогаш да биде ефективна.

5.18. Energypremier.com не гарантира заштита на информациите во рамките на обезбедувањето услуги од страна на други лица, вклучувајќи ги и лицата кои во рамките на нивните услуги исто така нудат услуги од energypremier.com, лицата кои energypremier.com ги ангажира како подизведувач или снабдувач во извршувањето на нивните услуги, како и лица кои прават реклами за energypremier.com или рекламираат услуги на веб-страниците на energypremier.com. Energypremier.com во секој случај ќе се обиде да направи внимателен избор на организации според разумно достапни информации за нив.

5.19. Доколку Корисникот ја користи достапната содржина на други лица, тој/таа е должен да ги извести тие лица за тоа извршување, со каква цел ја користи таа содржина и фактот дека ја користи таа содржина и дека energypremier.com не е во никој случај поврзан со тоа.

5.20. Кога содржината и податоците што се достапни на софтверот energypremier.com од страна на Корисникот за себе или за другите се користат за промовирање на energypremier.com, за промовирање на услуги и производи од други корисници, Корисникот се согласува дека energypremier.com може да ги користи таквите податоци за да заработи профит се додека не се пренесе таква или друга добивка на Корисникот. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да собира и користи информации за навиките на корисникот и неговиот/нејзиниот начин на користење на софтверот и веб страната обезбедени од energypremier.com. Примери за такви информации без нивно ограничување се: кога Корисникот се пријавува на својата сметка, кога ја користи својата сметка, каква содржина создава, како ја дели содржината со другите, локацијата на Корисникот, фреквенција на активноста на Корисникот и за каков тип содржина е заинтересиран Корисникот.

5.21. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да собира и користи информации што другите ги објавуваат за него/неа.

5.22. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да собира и користи информации поврзани со прашањето за тоа со кого е поврзан Корисникот на софтверот од energypremier.com, кои профили ги отворил и во кои групи се приклучил Корисникот.

5.23. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да собира и користи информации за неговото/нејзиното плаќање и трансакции поврзани со плаќањето на сите услуги поврзани со користење на веб-страницата energypremier.com и лица поврзани со извршувањето на услугите од energypremier.com. Примери, без ограничување, се: бројот на користени картички, други информации за сметката, други информации за испораката и предметите на трансакцијата (немаме никаква опција за бројот на картичката, бидејќи има модул на нашата страница што ги прави овие трансакции и е поврзан на банката).

5.24. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да собира и користи информации за уредот (хардвер) што го користи корисникот за да пристапи до софтверот energypremier.com. Примери за такви информации, без ограничување, се: оперативниот систем на уредот, хардверските компоненти на уредот, поставките на уредот, имињата на софтверот што се присутни на тој уред, идентификатори на уредите, локација на уредот, телекомуникациска компанија чиј корисник е Корисникот, тип на интернет прелистувачот итн.

5.25. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да собира и користи информации за софтверот, веб-локацијата и апликацијата посетени од страна на Корисникот преку софтверот обезбеден од energypremier.com, како и начинот на нивно користење.

5.26. Корисникот се согласува дека energypremier.com може да собира информации за него од други правни или физички лица, како и правни лица во сопственост на energypremier.com или било кој друг статус или договорна врска со energypremier.com во рамките на обезбедување на неговите услуги.