Opšti uslovi korišćenja Energy Premier platforme

Energy Premier DOO vlasnik je on line platforme energypremier.com putem koje pruža uslugu posredovanja i oglašavanja u cilju prikupljanja ponuda za snabdevanje električnom energijom zainteresovanim korisnicima svoje online platforme.

Korisnik usluga dužan je da prilikom korišćenja usluga koje pruža Energy Premier postupa savesno, bez zloupotreba i shodno svim uputstvima koje dobija prilikom korišćenja softvera sa sajta Energy Premier.

1. Definicije pojmova

1. Korisnik usluga – fizičko ili pravno lice koje koristi usluge koje pruža energypremier.com ili lice koje energypremier.com angažuje radi izvršenja tih usluga i koje koristi softver ili plaća na softveru ili veb prezentaciji koju omogućuje energypremier.com.

1.2 Profil – skup bitnih podataka i elemenata kako vizuelnih tako i nevizuelnih koje se odnose na jednog korisnika, fizičko ili pravno lice koje se oglašava za nabavku električne energije ili pravno lice, licencirani snabdevač koje ima nameru da ponudi određenu cenu, kao i sve ono što je opisano ili što je korisnik usluga uneo pri registraciji takvog profila odnosno u kasnijem trenutku na takav profil. U daljem tekstu: ,,Profil”.

1.2.1. Profil kao skup podataka predstavlja lično pravo Korisnika i kao takvo pravo neprenosivo je na druga fizička ili pravna lica, odnosno stvara obavezu za Korisnika da se isključivo on koristi svoj Profil i stara se da treća lica ne dođu u posed Profila. Otvaranja i korišćenje Profila, a koji glasi na tuđe lično ime ili firmu podleže odgovornosti.

1.3 Usluge - bilo koja usluga koja je dostupna uz naknadu na on line platformi koju omogućuje energypremier.com bilo da je izvršava Energy Premier doo ili fizičko ili pravno lice koje Energy Premier doo angažuje radi izvršenja, s tim što Energy Premier doo u svakom trenutku može izmeniti obim svojih usluga dostupnih na online platformi.

1.4 Oglašavanje- jeste obaveštavanje preko oglasnog sredstva kojim se preporučuje oglašivač, njegova poslovna aktivnost, profil potrošnje električne energije, komercijalne podatke ili druge informacije sa ciljem da Licencirani snabdevač ponudi najbolju moguću ponudu na određeni datum koji je Korisnik definisao kao željeni.

1.5 Oglas- skup podataka koji se odnosi na profil potrošnje električne energije i komercijalnih zahteva oglasivača, a koje je oglašivač uneo u sklopu svog Profila i skladu sa uputstvima sa platforme energypremier.com ovih Uslova.

1.5.1. U odnosu na podatke iz oglasa deluje pozitivna pretpostavka o njihovoj tačnosti, potpunosti i istinitosti.

1.6 Prikupljanje ponuda- predstavlja obećanje jednog Korisnika drugom Korisniku da će s njim u odnosu na profil potrošnje električne energije koji je javno objavljen na online platformi energypremier.com, i zadatih komercijalnih podataka koje su predmet oglašavanja, zaključiti Ugovor o snabdevanju električnom energijom, shodno svim bitnim elementima iz oglasa koje je Korisnik aktom i ponudom cene prihvatio.

1.6.1. Aktom ponude cene na dati oglas nastaje pravni odnos isključivo između Korisnika usluga, koji su se putem oglasa i ponude cene saglasili o bitnim elemenitma tog odnosa koji su navedeni u samom oglasu a iz kog odnosa prvenstvno nastaje obaveza uplate naknade po osnovu rezervacije paketa usluga, ali i mogućnost zaključenja Ugovora o snabdevanju električnom energijom sa utvrđenim bitnim elementima iz rezervacije.

1.7 Javne informacije- za svrhe ovih Uslova Korišćenja javne informacije će biti sve informacije i sadržaj koji unose korisnici usluga na online platformu koju omogućava Energy Premier doo, a koje nisu izričito obeležene kao tajne ili informacije koje se neće moći videti javno. U daljem tekstu: „ Javne Informacije “.

1.8 Lične komunikacije korisnika usluga na energypremier.com neće biti javne ukoliko korisnik usluga naglasi da te komunikacije ne smeju biti javne.

2. Opšte odredbe

2.1. Korisnik usluge upoznat je i saglasan sa ovim Uslovima samim korišćenjem usluga energypremier.com i bilo kojeg dela on line platformi i softvera u vlasništvu Energy Premier doo ili kojim Energy Premier doo upravlja, odnosno izjavljuje da mu isti nisu mogli ostati nepoznati i da je na njih pristao.

2.2. Korišćenjem usluga Korisnik izjavljuje da je na Uslove korišćenja pročitao, u potpunosti razumeo, i iste slobodno prihvatio.

2.3. Korisnik usluga je saglasan će se na odnos izmedju njega i Energy Premier u svemu primenjivati pozitivni propisi Republike Srbije.

2.4. Korisnik usluga je saglasan će u slučaju spora biti nadležan sud u Beogradu, Republike Srbije.

2.5. Pristupanjem ovim Uslovima izjavljujete da ste upoznati sa terminima koji se koriste u ovim Uslovima i da ste svesni da korišćenjem pretraživača interneta možete saznati tačnu sadržinu svakog od termina. Primeri takvih termina su: ,, Odgovornost, „Kolačići“, „Piksel-tagovi“ i drugi.

2.6. Energy Premier doo zadržava pravo da u svakom trenutku promeni i ažurira Uslove. Promene i ažuriranja su efektivni odmah po objavljivanju, ili onda kada same promene i ažuriranja to regulišu.

2.7. Prilikom otvaranja Profila ili korišćenja usluga koje pruža Energy Premier doo, dužni ste da pratite uputstva koja prate konkretnu uslugu. Uputstva mogu biti predočena prilikom otvaranja Profila, tokom korišćenja Profila, i prilikom korišćenja usluga, kao i u komunikacijama između Energy Premier doo i Korisnika.

2.8. Energy Premier doo jemči pružanje usluga sa pažnjom dobrog privrednika, ne i sa pažnjom dobrog stručnjaka, odnosno Energy Premier doo ne jemči neproporcionalni ili nadproporcionalni nivo veština, pažnje ili brzine u vršenju svojih usluga.

2.9. Energy Premier doo, pruža usluge po viđenju, takođe Energy Premier doo lica koja angažuje ne pružaju nikakvu garanciju niti eksplicitno odredjuju obim svojih usluga ili korišćenja softvera.

2.10. Ukoliko koristite usluge ili softver koji omogućuje Energy Premier doo kao pravno lice, prava, obaveze i isključenje odgovornosti iz ovih Uslova Korišćenja odnose se i na Vas i na pravno lice u čije ime i za čiji račun postupate.

2.11. Ukoliko Energy Premier doo ne postupi odmah po obraćanju ili zahtevu svojih korisnika, to se ne može tumačiti kao odustanak od daljeg postupanja Energy Premier doo ili prava koja mu pripadaju.

2.12. Zabranjeno je koristiti naziv Energy Premier , logo, ili dizajn veb prezentacije ili svojvrsne logoe u okviru komunikacija sa Energy Premier doo ili bilo koje zbunjujuće slične oznake ili prava intelektualne svojine u lične svrhe, radi komercijalnog iskorišćavanja, radi lične imovinske koristi ili imovinske koristi drugih ili u druge svrhe protivne razlogu zbog kojeg je bilo koji od navedenih elemenata publikovan.

2.13. Sva prava i obaveze koje nastaju sa Energy Premier doo, Energy Premier doo može preneti na drugo lice u slučaju statusnih promena ili prodaje privrednog društva ili imovine privrednog društva.

2.14. Ovi Uslovi u originalu su sačinjeni na Srpskom Jeziku, u slučaju konflikta sa verzijama na drugim jezicima, verzija na Srpskom jeziku je važeća i pravno obavezujuća.

2.15. Sankcija za nepoštovanje bilo koje odredbe Uslova Korišćenja ogleda se u mogućnosti da EnergyPremier.com jednostrano ukine i ukloni Profil koji ste otvorili i sačuva podatke koje ste učinili dostupnim.

3. Profil

3.1. Korisnik usluge izjavljuje da oslobađa odgovornosti Energy Premier doo za svaki profil koji je otvoren na njegovo ime, tj. čiji je on predmet ili njemu blisko lice. Korisnik usluge je potpuno svestan da Energy Premier doo isključivo omogućava softver i online platformu radi otvaranja takvog profila i da ne garantuje tačnost podataka i ne učestvuje u kontroli toga ko je predmet takvog profila, te stoga ne može biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja proizilazi iz takvog profila kao ni za vređanje ili narušavanje ugleda.

3.2. Profil je verifikovan za korišćenje od strane Energy Premier doo nakon maksimum 24h posle registracije od strane administratora.

3.3. Sadržaj koji unosi korisnik kada otvara profil mora biti tačan i istinit, mora biti gramatički tačno napisan, ne sme sadržati neprirodnu upotrebu simbola kao na primer dugačke redove, tačke ili znakove iste vrste, ne sme sadržati informacije koje spadaju u domen privatnosti (kao na primer rasu, seksualnu orijentaciju, emotivne detalje iz života te osobe, i drugo), ne sme vređati prava drugih ljudi i ne sme predstavljati Profil kao oficijalnu veb prezentaciju te osobe.

3.4. Fizičko lice koje otvara Profil mora imati minimum 18 godinu starosti i mora biti vlasnik minimum jednog brojila električne energije koje se vodi na njegovo lično ime, dok Pravno lice koje otvara Profil mora biti registrovano prema aktivnim pravnim propisima i da ima u svom vlasništvu minimum jedno brojilo za električnu energiju. Korisnik platforme koji je registrovan kao Snabdevač električnom energijom mora da ima važeču licencu za obavljanje delatnosti snabdevanja električnom energijom.

3.5. Sa Profila koji je jednom otvoren može se više puta postaviti oglas za snabdevanje električnom energijom u zavisnosti od paketa koji Korisnik koristi.

3.6. U svakom slučaju za produženje ugovora snabdevanje električnom energijom i nakon isteka ugovorenog perioda Korisnik mora ponoviti proceduru produžavanja Ugovora za snabdevanja električnom energijom preko objavljivanja novog oglasa.

4. Korišćenje usluga

4.1. Korisnik usluga je u obavezi da poštuje procedure i druga pravila korišćenja usluga koje Energy Premier doo pruža.

4.2. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier doo može angažovati druga lica u vidu podizvođača naručenih usluga.

4.3. Korisnik usluga je takođe saglasan da Energy Premier doo nije odgovoran za kvalitet, ažurnost ili blagovremenost ispunjenja obaveza od Ugovora koje u takvom odnosu izvšavaju pravna ili fizička lica koja su međusobno zaključili Ugovor posredstvom online platforme energypremier.com.

4.4. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier doo nije odgovoran za bilo koju štetu koja nastane kao posledica radnji preduzetih od strane Snabdevača Električnom energijom sa kojim je Korisnik potpisao ugovor posredstvom energypremier.com.

4.5. Korisnik usluga je saglasan da neće koristiti usluge Energy Premier doo niti bilo koji softver koji omogućava Energy Premier doo protivno svrsi ili prirodi te usluge odnosno softvera.

4.6. Korisnik usluga je saglasan da neće pristupati uslugama koje pruža Energy Premier doo na drugi način osim putem oficijalnog načina za pružanje takvih usluga i putem načina koji odgovara prirodi izvršenja takve usluge.

4.7. Korisnik usluga je saglasan da će usluge koje pruža Energy Premier doo koristiti isključivo u skladu sa zakonom na teritorijama gde je online platforma aktivna i da Energy Premier doo može da mu uskrati interakciju ili davanje usluga u slučaju da je ponašanje korisnika usluga u suprotnosti sa zakonima i propisima i sa Uslovima Korišćenja.

4.8. Korišćenjem usluga energypremier.com Korisnik ne dobija svojinsko pravo nad intelektualnom svojinom koja je deo usluga koje omogućava Energy Premier doo niti nad sadržajem ili podacima koji nastaju ili se koriste pri izvršenju navedenih usluga.

4.9. Korisnik usluga je saglasan da neće koristiti sadržaj iz pomenutih usluga ili interakcija sa Energy Premier doo bez izričite dozvole od strane Energy Premier doo.

4.10. Korisnik usluga je saglasan da neće ukloniti ili izmeniti delove Uslova korišćenja i drugih pravilnika, instrukcija ili dokumenata koje Energy Premier doo učini dostupnim ili koji se na drugi način odnose na usluge koje Energy Premier doo omogućuje.

4.11. Korisnik usluga je saglasan da mu Energy Premier doo može dostavljati komunikacije, lične i generične poruke, administrativna obaveštenja, reklame svojih usluga i reklame drugih lica. Iz takvih komunikacija se korisnik usluge može isključiti.

4.12. Energy Premier doo zadržava pravo da promeni ili unapredi svoje usluge, doda ili ukloni mogućnosti i sadržaj softvera, kao i da prestane da pruža usluge korisnicima u potpunosti.

4.13. Korisnik usluga može obustaviti korišćenje usluga koje pruža Energy Premier doo ili softvera u bilo koje vreme, odnosno u bilo koje vreme može ukloniti svoj nalog i profil, ali ne može obustaviti izvršenje usluge za koju je već dostavio zahtev.

4.14. Ukoliko Energy Premier doo odluči da prestane pružati određenu uslugu ili da ukloni određeni deo softvera, korisniku usluga biće omogućeno razumno vreme da preuzme podatke.

4.15. Korisnik usluga je vlasnik sadržaja koji unese u softver koji omogućava Energy Premier doo.

4.16. Prilikom korišćenja aplikacije, aplikacija može Korisnika usluge upitati da pristupi njegovim podacima kao i podacima koje su drugi podelili sa njim, a po odobrenju korisnika usluga može isto i učiniti.

4.17. Kada korisnik usluge publikuje ili unosi sadržaj putem Profila ili na drugim mestima koja su javna, saglasan je sa time da treća lica mogu videti i koristiti te informacije i sadržaj. Takođe, time Korisnik usluge daje trećim licima dozvolu da pristupe i koriste te informacije i povežu ih sa njim. Korisnik usluga je svestan da Energy Premier doo pruža korišćenje softvera a podaci koje će učiniti dostupnim tim putem su domen isključivog izbora korisnika usluga.

4.18. Korisnik usluga je saglasan da neće tražiti naknadu za sugestije, savete i povratne informacije koje pruži Energy Premier doo i da isto privredno društvo nije dužno da korisnika usluga za iste kompenzuje.

4.19. Ukoliko korisnik usluga naiđe na problem u obavezi je da bez odlaganja o nastalom problemu putem veb prezentacije ili kontakt informacija dostupnim na istoj obavesti Energy Premier doo pre nego što preduzme bilo kakve korake samostalno.

4.20. Energy Premier zadržava pravo da automatski, kada postoje uslovi, i uz saglasnost korisnika locira na kojoj lokaciji se nalazi korisnik usluga u cilju omogućavanja pružanja svojih usluga u skladu sa potrebama korisnika usluga.

4.21. Uputstva koja se nalaze na veb prezentaciji EnergyPremier.com, a koja se mogu pojaviti u bilo kom trenutku (na primer tokom kreiranja Profila, naručivanja usluge ili drugih radnji putem naloga ili profila), moraju se obavezno poštovati od strane korisnika.

4.22. Korisnik usluga će moći putem softverskog rešenja uz unapred plaćenu naknadu da naruči usluge koje pruža Energy Premier.com.

4.23. Korisnik usluga ima mogućnost da prijavi odstupanja od Uslova korišćenja, kao što su Profil koji poseduje uvredljivu sadržinu, čiji predmet je osoba koja je živa, čiji predmet je upravo taj korisnik ili koji je namenjen prvenstveno ruganju, ismevanju ili zadovoljenju malicioznih namera kao i inače protivan svrsi radi koje se profili i otvaraju na veb prezentaciji koju omogućuje Energy Premier doo.

4.24. Putem softverskog rešenja korisnik usluga može da odmah po ispostavljenom zahtevu za izvršenje usluge da o tome obavesti i druge korisnike. Ukoliko čitanju ovih uslova korisnik usluga pristupa po osnovu obaveštenja dobijenog putem softvera od strane drugog korinsika usluga, nedvosmisleno korisnik usluga je saglasan da obaveštenje o korišćenju usluga nije dobio Energy Premier.

4.25. Energy Premier.com ima pravo da omogući i deo veb prezentacije u vidu online prodavnice u kojoj će biti omogućena kupovina i naručivanje dostave drugih usluga ili proizvoda. Korisnik usluga je svestan da EnergyPremier.com nije odgovoran za proizvode i usluge, njihov kvalitet, garanciju, funkcionalnosti i uopšte materijalna ili specifična svojstva.

4.26. Korisnik usluga je svestan da slučaju iz stava 4.25. Energy Premier.com isključivo pruža softversko rešenje za prodaju takvih proizvoda ili usluga, ali ne i da ih sam prodaje.

4.27. Energy Premier.com nema obavezu za izvršenje usluge po osnovu zahteva u kome nisu uneti svi bitni elementi neophodni za uredno pružanje predmetne usluge.

4.28. Energy Premier.com ne odgovara za postupanje po zahtevima, i profilima u kojima su izneti neistiniti, netačni i neprecizni podaci, već takvu odgovornost preuzima na sebe korisnik usluga koji je dostavio neistinite i netačne podatke. U slučaju izvršenja usluge po osnovu netačno ili neistinito dobijenog zahteva korisnika usluge, Energy Premier.com nema obavezu vraćanja naknade za tako izvršenu uslugu, već se Korisnik obraća licu koje je unelo netačne, neprecizne i nepotpune podatke.

4.29. Korisnik usluga je saglasan da uslugama može pristupiti isključivo putem svog Profila, registrovanom na sajtu EnergyPremier.com.

4.30. Šifru koju korisnik usluga koristi za pristup nalogu je tajna i korisnik usluge je u obavezi da je čuva i da je ne koristi na uređajima koji nisu njegovi. Ukoliko korisnik usluga smatra da mu je ukraden nalog ili da ga neko koristi neovlašćeno, treba prvo da pokuša da promeni šifru ili da kontaktira EnergyPremier.com.

4.31. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može u bilo kom momentu i bez prethodnog obaveštenja da uskrati pristup nalogu ukoliko postoje indicije da se isti nalog koristi u nedozvoljene svrhe, protivno prirodi svoje namene kao i protivno prinudnim propisima, moralu, običajima, javnom poretku i radi vređanja ili uznemiravanja drugih.

4.32. Korisnik usluga je upoznat sa činjenicom da Energy Premier.com može da ukloni njegov nalog ukoliko nije zabeležen ulazak ili korišćenje istog u kontinuiranom periodu od tri godine.

5. Privatnost i zaštita od povrede prava intelektualne svojine

5.1. Energy Premier.com zadržava pravo da ukloni Profile čija je privatnost povređena ili Profile koji se koriste radi povređivanja privatnosti drugih.

5.2. Energy Premier.com prikuplja razne informacije o svojim korisnicima kako bi utvrdio stvari kao na primer: u kojoj je državi korisnik usluga, koje reklame bi korisnika usluga najviše interesovale i koliko često ima potrebu za korišćenjem njegovih servisa.

5.3. Energy Premier.com prikuplja informacije o svojim korisnicima na dva načina: putem informacija koje sami korisnici daju; putem informacija koje se mogu dobiti kada korisnici koriste usluge EnergyPremier.com. U te informacije spadaju, ali nisu ograničene na iste: lične informacije - ime, prezime, datum i mesto rođenja, mesto prebivališta, e-mail adresa, broj telefona, preference povezane sa korišćenjem veb prezentacije, slike, informacije o hardverskom uređaju koji koristite, identifikatore hardverskog uređaja, detalje kako je korisnik usluge koristio usluge Energy Premier.com ili veb prezentaciju, predmete pretraživanja, Internet Protocol adresu, sistemska rešenja na hardverskom uređaju koji koristi korisnik usluge, „Cookies“ ili „Kolačiće“ koji identifikuju pretraživač korisnika usluga ili Nalog ili šalju druge informacije o korisniku ili preferencama pri korišćenju, tj. broju korišćenja, informacije o lokaciji, jedinstveni brojevi aplikacija uređaja i anonimni identifikacioni kodovi korisnika.

5.4. Korisnik usluga je saglasan da softver kojim upravlja Energy Premier.com može skladištiti informacije i na njegovom uređaju lokalno koristeći razne tehničke mogućnosti koje se nalaze pod kontrolom Energy Premier.com.

5.5. Privatne i anonimizovane informacije će se koristiti u svrhu statističkih analiza, unapređivanja usluga, omogućavanja usluga, razvoja novih usluga i zaštite novih ili postojećih korisnika, kao i radi širenja broja novih Korisnika ili saznanja koji proizvodi ili usluge bi Korisnika usluga najviše interesovali.

5.6. Navedeno u prethodnom članu ne znači da će Energy Premier.com i biti u obavezi da te radnje i čini, ali ukoliko izabere da ih čini, koristiće navedene podatke u svrhu navedenoj u prethodnom paragrafu.

5.7. Informacije koje Korisnik usluga unese prilikom otvaranja naloga neće moći i javno da se vide na veb prezentaciji Energy Premier.com i inače na internetu. Primeri takvih informacija su sledeći: slike, komentari, ime, prezime, kao i drugi lični podaci. Direktan kontakt će se omogućavati putem veb prezentacije koju omogućuje Energy Premier.com.

5.8. Kada Korisnik usluga kontaktira Energy Premier.com, saglasan je da Energy Premier.com čuva sve podatke dobijene iz komunikacije kao i da koristi e-mail adresu koju pritom Korisnik usluge navede kako bi Korisnika usluga kontaktirao u budućnosti ili mu slao sadržaje i druge informacije u vezi za uslugama koje pruža Energy Premier.com.

5.9. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može koristiti informacije koje dobije iz „Kolačića“ i drugih tehnologija, kao npr. piksel-tag-ova, u cilju unapređenja iskustva korisnika usluga sa Energy Premier.com doo i unapređenja kvaliteta usluga generalno.

5.10. Energy Premier.com neće koristiti informacije koje se odnose na rasnu pripadnost, seksualnu orijentaciju ili zdravstveno stanje korisnika usluga.

5.11. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može obrađivati i skladištiti informacije navedene u uslovima korišćenja na serverima izvan Republike Srbije.

5.12. Korisnik usluga je upoznat sa mogućnošću da deli (eng. Share) informacije na drugim veb prezentacijama, izvan onih koje omogućava Energy Premier.com. Ukoliko korisnik usluge deli informacije na takvim veb prezentacijama, saglasan je da Energy Premier.com ne može biti odgovoran za štetu koja iz takvog akta proistekne.

5.13. Korisnik usluga je takođe saglasan da na takvim veb prezentacijama važe pravila tih veb sajtova i da pravila koja propisuje Energy Premier.com nemaju pravnu snagu na tim veb sajtovima niti da Energy Premier.com može obavezati pravna ili fizička lica koja upravljaju tim veb prezentacijama na činjenje, nečinjenje ili trpljenje. Korisnik usluga je saglasan i da se sa takvim radnjama izlaže indeksiranju od strane drugih veb prezentacija ili tehnologija i da je svestan rizika koje deljenje nosi sa sobom.Energy Premier.com će omogućiti promenu informacija ili ispravljanje pogrešnih informacija.

5.14. Energy Premier.com zadržava pravo da korisniku usluga traži da se identifikuje prilikom takvih radnji. Takođe, Energy Premier.com zadržava pravo da odbije takve zahteve koji su neosnovani, neumereno ponavljani, zahtevaju neproporcionalni tehnički napor, koji stvaraju rizik po privatnost drugih korisnika ili koji bi tehničko-pravno bili ekstremno nepraktični za sprovođenje.

5.15. Energy Premier.com održava svoje sisteme u stanju koje omogućuje zaštitu informacija. Stoga, nakon što Korisnik usluga obriše ili izmeni informacije sa veb prezentacije, Energy Premier.com nije u obavezi da odmah ukloni i izmeni te informacije, već to može učiniti u kasnijem trenutku.

Energy Premier.com neće deliti ni sa kime informacije korisnika usluga osim u sledećim slučajevima:

• Uz saglasnost korisnika usluga.

• Sa administratorima domena. Ukoliko je Nalog korisnika usluga administriran od strane administratora domena, onda administrator domena korisnika usluga i lica koja pružaju korisničku podršku organizaciji korisnika usluga ili Energy Premier.com mogu imati pristup informacijama sa naloga korisnika usluga.

• Za eksterno procesuiranje. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može angažovati eksterne organizacije ili lica koja će u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, a posebno sa ovim poglavljem procesuirati i analizirati njegove podatke.

• Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može ustupiti njegove informacije drugim privrednim društvima, organizacijama i licima uz dobru veru ili poverenje da pristup takvim podacima korisnika usluga jeste potreban radi: uskladjivanja sa propisima ili poštovanja prinudnih pravnih propisa, sprovođenja Uslova Korišćenja ili drugih pravnih dokumenata donetih od strane Energy Premier.com uključujući pronalaženje zloupotreba Sistema Energy Premier.com, otkrivanja i prevencije prevara ili ugrožavanja bezbednosti ili tehničkih problema kao i radi zaštite od štete i nanošenja zla pravima, obavezama ili bezbednosti Energy Premier.com ili njegovim korisnicima.

5.16. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može deliti anonimizovane podatke kojima se ne može identifikovati korisnik usluga lično a koji jesu ili nisu agregirani. Primer takvih podataka jesu trendovi ili težnje.

5.17. Zaštita informacija. Energy Premier.com će aktivno raditi na očuvanju privatnosti svih informacija koje mu se povere, u granicama svojih mogućnosti. Zaštita obuhvata zaštitu od zloupotreba, krađa informacija, hakerskih napada, objavljivanja ili uništavanja informacija. Energy Premier.com to čini putem tehničkih sredstava i implementiranja etičkih standarda unutar organizacije, ograničavanja i kontrolisanja pristupa informacijama unutar organizacije, kontrolisanja korišćenja tako da se korišćenje informacija može vršiti isključivo u okviru svrhe i namene takvih informacija. Korisnik usluga je saglasan da i pored najmodernijih i uobičajenih sredstava zaštite, takva zaštita ne može uvek i u svakom slučaju biti efektivna.

5.18. Energy Premier.com ne garantuje zaštitu informacija u okviru pružanja usluga drugih lica, uključujući lica koja u okviru svojih usluga nude i usluge koje izvršava Energy Premier.com, lica koja Energy Premier.com angažuje u smislu podizvođača ili dobavljača pri izvršavanju svojih usluga, kao i lica koja vrše uslugu oglašavanja za Energy Premier.com ili oglašavanje vrše na veb prezentaciji Energy Premier.com. Energy Premier.com će svakako nastojati da izvrši brižljiv izbor organizacija prema razumno raspoloživim zvaničnim podacima o istim.

5.19. Ukoliko korisnik usluga ipak koristi sadržaj koji su druga lica učinila dostupnim, u obavezi je da obavesti ta lica o toj činidbi, o svrsi za koju koristi taj sadržaj i o činjenici da on koristi taj sadržaj te da Energy Premier.com nije ni u kakvoj povezanosti sa tim.

5.20. Kada se sadržaj i podaci koje korisnik usluga učini dostupnim na softveru Energy Premier.com o sebi ili o drugima, koriste u svrhu promocije Energy Premier.com promocije usluga i proizvoda drugih korisnika usluga, korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može koristiti takve podatke radi sticanja dobiti dok takvu ili bilo koju drugu dobit neće preneti na korisnika usluga. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može skupljati i koristiti podatke o navikama korisnika usluga i njegovom načinu korišćenja softvera i veb prezentacija koje Energy Premier.com omogućava. Primeri ovakvih podataka, bez ograničavanja na iste su: kada se korisnik usluga log-inuje u svoj nalog, kada isti koristi, koji sadržaj kreira, koji sadržaj i kako deli sa drugima, lokacija korisnika usluga, frekventnost aktivnosti korisnika usluga i koji ga sadržaj interesuje.

5.21. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može prikupljati i koristiti informacije koje drugi publikuju u vezi sa njim ili o njemu.

5.22. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može prikupljati i koristiti informacije koje se tiču toga sa kim je povezan na softverima koje omogućuje Energy Premier.com koje je profile otvorio i u kojim je grupama.

5.23. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može prikupljati i koristiti informacije o njegovim plaćanjima i transakcijama a koje se odnose na plaćanje svih usluga koje proističu iz korišćenja veb prezentacije koju omogućuju Energy Premier.com i lica koja u vezi vršenja usluga Energy Premier.com. Primeri, bez ograničavanja na iste su: broj kartice koja je korišćena, druge informacije u vezi računa kao i informacije u vezi dostavljanja i slanja predmeta transakcije (mi u bilo kojoj opciji što se tiče broja kartice nemamo nikakve veze posto to radi modul koji će biti podešen na našem sajtu i koji ima veze sa bankom).

5.24. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može prikupljati i koristiti informacije u vezi sa uređajem (hardver) koji koristi korisnik usluga kako bi pristupio softveru koji omogućuje Energy Premier.com. Primeri ovakvih informacija, bez ograničavanja na iste su: operativni sistem na uređaju, hardverske komponente uređaja, podešavanja uređaja, nazivi softvera koji su prisutni na tom uređaju, identifikatori uređaja, lokacija uređaja, telekomunikaciona kompanija čiji je korisnik usluge Korisnik, tip pretraživača interneta i druge.

5.25. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com može prikupljati i koristiti informacije u vezi softvera, veb prezentacija i aplikacija koje korisnik usluga posećuje kroz softver koji omogućava Energy Premier.com kao i načina korišćenja istih.

5.26. Korisnik usluga je saglasan da Energy Premier.com u sklopu i u vezi pružanja svojih usluga, može prikupljati informacije o njemu od drugih pravnih i fizičkih lica, kao i pravnih lica koja su u vlasništvu Energy Premier.com ili bilo kako statusno ili ugovorno povezana sa Energy Premier.com i iste koristiti.