Најчесто поставувани прашања

Овде можете да ги најдете нашите одговори на најчесто поставуваните прашања.

Снабдувачи

Не, регистрацијата е бесплатна. Откако ќе се регистрира, снабдувачот има опција да избере еден од дополнителните пакети за повеќе можности, услуги и поволности кои Energy Premier ги нуди на своите клиенти.
Најпрво, секој лиценциран снабдувач треба да се регистрира на платформата Energy Premier. Потоа, нашиот тим ги проверува сите информации внесени од снабдувачот, вклучувајќи ја и лиценцата на снабдувачот. Ако сите информации се валидни, снабдувачот станува член на платформата Energy Premier. Снабдувачот може да избере еден од дополнителните пакети кои Energy Premier ги нуди за повеќе поволности на платформата.
Снабдувачот може да се пријави на секој јавно објавен оглас доколку сака да учествува и да даде своја понуда во лицитацијата. Две минути по последната понуда, оној снабдувач кој има понудено најниска цена во процесот победува и станува иден снабдувач на потрошувачот што го испратил барањето за таа понуда.
Снабдувачот кој што ја понудил најниската цена во лицитацијата може да се откаже од потпишување договор со потрошувачот кој што го испратил барањето, но треба да плати надоместок за откажување од снабдувањето со електрична енергија. Надоместокот е дефиниран во Општите правила и услови за користење.
Цената за снабдување со електрична енергија е дефинирана во фактурата и таа е крајната цена од лицитацијата со другите снабдувачи. Според оваа цена, снабдувачот и потрошувачот потпишуваат договор.
Да, снабдувачот може да ги види информациите од лицето кое објавило одредено барање. Во случај да станува збор за правно лице, снабдувачот може да ги види сите релевантни податоци за таа компанија (година на основање, број на вработени, годишен промет, блокади доколку има, газда, директор, и сл.).
Сите регистрирани снабдувачи имаат своја сметка и во својата командна табла може да ги видат сите актуелни барања за снабдување со електрична енергија, како и сите барања што се завршени.
Ни снабдувачот ни потрошувачот немаат увид во тоа кој од снабдувачите понудил одреден износ. Понудените цени се појавуваат како автоматски генерирани кодови кои ги претставуваат снабдувачите што учествуваат во лицитацијата. Така може само да се види колку снабдувачи учествуваат во лицитацијата, но не може точно да се знае кој снабдувач понудил одредена цена. На крајот на лицитацијата, потрошувачот е известен за тоа кој снабдувач победил во неговото барање и со која цена.
Одлуката се генерира автоматски и таму е наведено кој снабдувач победил во лицитацијата и со која цена. Инструкциите за потпишување договор се испраќаат и до снабдувачот и до потрошувачот. Откако ќе се потпише договор, потрошувачите може да почнат со промена на снабдувачот на електрична енергија.

Потрошувачи

Не, регистрацијата е бесплатна. Откако ќе се регистрира, потрошувачот има опција да избере еден од дополнителните пакети за повеќе можности, услуги и поволности кои Energy Premier ги нуди на своите клиенти.
Да, физичките и правните лица може бесплатно да се регистрираат. По внесување на своите податоци, нашиот тим го потврдува нивното членство на платформата доколку сите податоци се релевантни. Потоа, потрошувачите имаат можност да изберат некој од дополнителните пакети кои Energy Premier ги нуди за повеќе можности.
Потрошувачот креира барање за понуда со пополнување на сите информации во формуларот за креирање на барање во неговата командна табла. Откако ќе ги внесете сите потребни информации (вид на барање, информации за договорот, информации за мерни места, начин на плаќање, датум на понуда, почетна цена итн.), барањето е испратено до сите регистрирани снабдувачи на платформата кои може да конкурираат за тоа барање.
Потрошувачот кој склучува договор со кој било регистриран и лиценциран снабдувач на електрична енергија во Србија не може да остане без електрична енергија ако редовно ги плаќа сметките. Само ако не ги исполни своите обврски кон тековниот снабдувач, снабдувачот може да побара EPS Distribution да ја прекине испораката на електрична енергија. Во кој случај потрошувачите преминуваат на резервно снабдување со електрична енергија? Потрошувачите се префрлат на резервно снабдување само ако: • немаат потпишано договор за комерцијално снабдување и тоа најмногу 60 дена од појавата на оваа ситуација • нивниот сегашен договор за набавка истекол, но тие не го продолжиле истиот ниту склучиле нов договор • тековниот снабдувач ја изгубил лиценцата за снабдување со електрична енергија. Кој е ризикот ако потрошувачот се префрли на резервно снабдување? Доколку потрошувачот се префели на резервно снабдување, ќе плати околу 20 евра по MWh поскапа електрична енергија до моментот кога ќе се префрли кај друг снабдувач и тој може да го стори тоа во рок од 60 дена. Како изгледа практичната пресметка? Ако потрошувачот троши на месечно ниво, на пример, 215 MWh, на снабдувачот ќе му должи околу 16000 евра месечно. Тоа значи дека до првиот момент на исплата, кој е 20ти во месецот за претходниот месец, потрошувачот му должи на снабдувачот околу 32.000 евра. Ако се случи снабдувачот да ја изгуби лиценцата, потрошувачот ќе му должи на снабдувачот во тоа време минимум 16.000 евра или една месечна сметка. Потрошувачот не ја прекинува електричната енергија во моментот, туку се префрла на резерва и ќе биде обврзан да му плаќа околу 140 евра повеќе на резервниот снабдувач на дневно ниво отколку што би му платил по договорената цена на снабдувачот кој останал без лиценца. Краен заклучок Апсолутно не постои ризик за потрошувачот да има дополнителни трошоци ако постои одредба во самиот договор за снабдување со електрична енергија, дека снабдувачот се согласува дека во случај потрошувачот да се префрли на резервна понуда поради губење на лиценцата за снабдувач, потрошувачот има право да ја намали разликата помеѓу последната сметка и договорените цени и цените на резервите, ако тоа се случи. Актуелниот Закон за енергетика и дополнителните прописи кои го регулираат ова прашање, кои се применуваат од страна на ЈП Електростопанство на Србија и во моментов единствен оператор на дистрибутивниот систем, ЈП ЕПС Дистрибуција, целосно го гарантираат сигурното снабдување на субјектите кои имаат право на комерцијално снабдување.
Потрошувачите со овој начин на набавка можат да бидат сигурни дека ќе се здобијат со електрична енергија на најтранспарентен начин и дека целиот процес на набавки ќе биде објективно и реалистично обработен според однапред дефинирани критериуми од потрошувачите и затоа потрошувачите секако ќе добијат најповолна цена за снабдување со електрична енергија во даден момент.
Покрај најповолните цени, потрошувачите заштедуваат време кое е неопходно да се потроши во преговори со многу снабдувачи на стандардниот начин на купување. На овој начин потребни се минимум неколку недели за ангажирање на одредена личност за да се подготви самата понуда за снабдување, физички состаноци со снабдувачи, анализа на понуди и слично. Спротивно на тоа, за купување на платформата Energy Premier не е потребно повеќе од 60 минути за да се дефинира и да се создаде барање за кое можете да бидете сигурни дека ќе добиете најповолна цена во одреден момент. Исто така, сите коруптивни активности при купување на електрична енергија се исклучени.
Секој корисник добива фактура според дефинираната структура на барањето што го креирал. Освен количината на електрична енергија, во фактурата се вклучени и други трошоци кои се составен дел на сите сметки за електрична енергија и се дефинирани и зависат од самите прописи.
Да, потрошувачот може во рамките на едно барање за понуда да креира неколку мерни места во сопственост на едно физичко или правно лице.
Откако ќе заврши лицитацијата, потрошувачот потпишува договор со снабдувачот кој победил со најповолна цена. Потпишувањето на договорот е услов за започнување на постапката за промена на снабдувачот, а самиот процес трае најмногу 21 ден.
Минималниот период за купување електрична енергија е 30 дена, а максималниот е 3 години.
Секој потрошувач има своја сметка каде што во командната табла може да ги види своите актуелни барања, моменталните ситуации со веќе добиените барања, сметките за електрична енергија и сл.
За време на важење на постоечкиот договор, потрошувачот може исто така да објави барање за понуда кое ќе важи по истекот на претходниот договор или за време на важење на активниот договор, ако постојат договорни одредби за раскинување на претходниот договор.

Трговци

Трговецот е лице овластено од страна на снабдувачот и е одговорно за учество на лицитацијата - давајќи цена за MWH за одредено барање од потрошувачот.
Снабдувачот може да овласти повеќе трговци, а нивниот број зависи од пакетот на Energy Premier што снабдувачот го одбрал.

Имате дополнителни прашања? Испратете ни порака на hello@energypremier.com