Najčešća pitanja

Na ovoj strani možete naći odgovore na najčešća pitanja korisnika

Snabdevači

Ne, sama registracija je besplatna, ali snabdevač ima mogućnost da izabere dodatne Pakete pretplate koje platforma nudi svojim korisnicima za više mogućnosti i pogodnosti.
Svaki licencirani snabdevač električnom energijom najpre mora da se registruje na Energy Premier platformu. Nakon toga, proveravaju se podaci koje je uneo prilikom registracije i ukoliko naš administrativni tim potvrdi da snabdevač ima važeću licencu za snabdevanje električnom energijom, snabdevač automatski postaje korisnik platforme i time se potvrđuje njegovo članstvo. Snabdevač ima mogućnost da se odluči za nivo mogućnosti koje Energy Premier nudi kroz svoje pakete pretplate.
Snabdevač se na svaki javno objavljen oglas prijavljuje ukoliko želi da učetvuje u procesu licitiranja za davanje ponude. Snabdevač koji je operativno ponudio najnižu cenu u tom licitacionom procesu i nakon isteka dva minuta od poslednje ponuđene ponude, postaje pobednik licitacije i budući snabdevač potrošača koji je poslao dati zahtev za ponudu.
Snabdevač čija je cena bila najpovoljnija prilikom licitiranja može da odustane od zaključivanja ugovora sa potrošačem koji je poslao dati zahtev, ali u tom slučaju snabdevač prihvata da plati nadoknadu za odustajanje od isporuke električne energije koja je definisana u Opštim uslovima korišćenja platforme.
Snabdevači fakturišu cenu električne energije po ceni sa kojom su pobedili u procesu licitiranja sa ostalim snabdevačima i po toj ceni potpisuju ugovor sa potrošačem.
Da, snabdevač ima mogućnost da vidi podatke lica koje je objavilo određeni zahtev. U slučaju da je u pitanju pravno lice, snabdevač može da vidi sve relevantne podatke o toj kompaniji ( godina osnivanja, broj zaposlenih, godišnji promet, dane blokade ukoliko ih ima, vlasnik, direktor i sl. )
Svaki registrovani snabdevač ima svoj nalog u sklopu koga na svojoj komandnoj tabli može da vidi sve aktuelne zahteve za ponude, kao i sve prethodne uspešne licitacije i slično.
Ni snabdevač ni potrošač nemaju uvid ko je od ostalih snabdevača ponudio određeni iznos. Sami iznosi se pojavljuju ispred automatskih generisanih kodova koji predstavljaju snabdevače koji učestvuju u procesu licitacije. Samim tim, i snabdevači i potrošači vide koliko snabdevača učestvuje u nadmetanju, ali ne koji tačno snabdevač nudi koju cenu. Na kraju licitacije, potrošač je obavešten koji snabdevač je pobedio u licitiranju za njegov zahtev i sa kojom najpovoljnijom cenom.
Automatski se generiše odluka u kojoj je navedeno koji snabdevač je pobedio prilikom licitacije i sa kojom cenom. Instukcije zaključivanja ugovora šalju se i snabdevaču i potrošaču. Nakon potpisivanja ugovora, potrošači mogu da pristupe procesu promene snabddevača električnom energijom.

Potrošači

Ne, potrošač se na platformu registruje besplatno, ali ima i mogućnost da izabere jedan od dodatnih Paketa pretplate koje Energy Premier nudi svojim korisnicima za više mogućnosti i pogodnosti.
Da, i fizička i pravna lica mogu da se registruju besplatno. Nakon unošenja svojih podataka, bilo da je fizičko ili pravno lice u pitanju, administrativni tim potvrđuje njihovo članstvo na platformi ukoliko su svi njihovi podaci relevantni. Nakon toga, potrošači u skladu sa svojim potrebama imaju mogućnost da izaberu dodatne Pakete pretplate koje Energy Premier nudi svojim korisnicima za više mogućnosti i pogodnosti.
Potrošač kreira zahtev za ponudu popunjavanjem svih informacija u formi za kreiranje zahteva u svojoj komandnoj tabli. Nakon što unese sve potrebne informacije ( tip zahteva, informacije o ugovoru, informacije o mernim mestima, način plaćanja, datum licitiranja, početna cena i drugo), njegov zahtev se šalje svim registrovanim snabdevačima na platformi, koji licitiraju za dat zahtev.
Potrošač koji bude zaključio ugovor sa bilo kojim registrovanim i licenciranim snabdevačem električnom energijom u Srbiji ne može da ostane bez električne energije ukoliko uredno plaća svoje račune. Samo ukoliko ne izmiruju svoje obaveze prema trenutnom snabdevaču, snabdevač može da zatraži od EPS Distribucije obustavu isporuke električne energije. U kom slučaju potrošači prelaze na rezervno snabdevanje? Potrošači prelaze na rezervno snabdevanje samo ukoliko: • nemaju zaključen ugovor za komercijalno snabdevanje i to maksimum na 60 dana od nastanka te situacije • istekao im je trenutni Ugovor o snabdevanju, a nisu isti produžili ili drugi zaključili • trenutni snabdevač je izgubio licencu za snabdevanje električnom energijom. Koji je rizik ukoliko potrošač pređe na rezervno snabdevanje? Ukoliko potrošač pređe na rezervno snabdevanje plaćaće otprilike 20 evra po MWh skuplje električnu energiju do trenutka prelaska kod drugog snabdevača, a to može da uradi u rasponu do 60 dana. Kako izgleda praktična računica? Ukoliko potrošač na mesečnom nivou troši na primer 215 MWh, snabdevaču bi dugovao oko 16000 eura na mesečnom nivou. Što znači da do prvog trenutka plaćanja, a to je 20-i u mesecu za prethodni mesec, potrošač bi dugovao snabdevaču oko 32000 eura. Ukoliko se dogodi da snabdevač izgubi licencu, potrošač bi dugovao snabdevaču u tom trenutku minimum 16000 eura ili jedan mesečni račun. Potrošaču u trenutku se ne obustavlja električna energija nego prelazi na rezervno snabdevanje i biće u obavezi da plaća oko 140 eura više rezervnom snabdevaču na dnevnom nivou nego što bi plaćao po ugovorenoj ceni snabdevaču koji je ostao bez licence. Da rezimiramo, u tom trenutku nakon isteka 60 dana potrošač duguje snabdevaču 16000 evra, a potrošač bi potrošio za rezervno snabdevanje 8400 evra više od prethodno ugovorene cene. Krajnji zaključak Apsolutno ne postoji nikakav rizik za potrošača da ima dodatne troškove ukoliko postoji odredba u samom ugovoru za snabdevanje električnom energijom, da je snabdevač saglasan da u slučaju da potrošač pređe na rezervno snabdevanje zbog gubitka licence snabdevača, potrošač ima pravo da od poslednjeg računa umanji razliku između dogovorene cene i cene rezervnog snabdevanja ukoliko se to desi. Trenutno važeći Zakon o energetici i dodatne Uredbe koje regulišu ovu materiju, a primenjuju se od strane JP Elektromreže Srbije i trenutno jedinog Operatora distributivnog sistema, JP EPS Distibucija u potpunosti garantuju sigurno snabdevanje subjektima koji imaju pravo na komercijalno snabdevanje.
Potrošači kod ovakvog načina kupovine mogu biti sigurni da će električnu energiju nabaviti na najtransparentniji način i da će ceo proces nabavke biti objektivno i realno procesuiran prema unapred definisanim kriterijumima od strane potrošača, a samim tim potrošači će sigurno dobiti najpovoljniju cenu za snabdevanje električnom energijom u datom trenutku.
Pored najpovoljnije cene, potrošači štede vreme koje je neophodno potrošiti u pregovorima sa mnogim snabdevačima u standardnom načinu kupovine. Na taj način je potrebno minimum nekoliko nedelje angažmana određene osobe za pripremu samog zahteva za snabdevanje, fizičkih sastanaka sa snabdedvačima, analizu ponude i sl. Za razliku od toga, kupovina na Energy Premier platformi ne zahteva više od 60 minuta za definisanje i kreiranje zahteva za koji možete biti sigurni da ćete dobiti najpovoljniju cenu u datom trenutku. Takođe, iskjučuju se sve koruptivne aktivnosti prilikom nabavke električne energije.
Svaki potrošač dobija fakturu prema definisanoj strukturi zahteva koji je sam kreirao. Pored iznosa električne energije, u samoj fakturi su ukalkulisani i ostali dodatni troškovi koji su sastavni deo svih računa za električnu energiju, koji su definisani i zavise od same zakonke regulative.
Da, potrošač može u okviru jednog zahteva za ponudu da kreira više mernih mesta koja su u vlasništvu jednog fizičkog ili jednog pravnog lica.
Potrošač nakon završetka licitacije potpisuje ugovor sa snabdevačem koji je pobedio na licitaciji sa najpovoljnijom cenom. Potpisivanje tog ugovora je uslov za oficijalno pokretanje postupka za promenu snabdevača, a sam proces promene traje najviše 21 dan.
Minimalni period za kupovinu električne energije je 30 dana, a maksimalni 3 godine.
Svaki potrošač ima svoj nalog u sklopu koga na svojoj komandnoj tabli može da vidi svoje aktuelne zahteve za ponude, trenutne situacije sa već dobijenim zahtevima, pristigne račune i sl.
Potrošač može i u toku važenja postojećeg ugovora da objavi zahtev za ponudu koji bi važio nakon isteka prethodnog ugovora ili i u toku važenja aktivnog ugovora ukoliko postoje ugovorne odredbe za raskid prethodnog ugovora.

Trgovci

Trgovac je lice koje ovlašćava snabdevač i odgovoran je u učestvovanju na licitaciji – davanju cene za MWH za određeni zahtev potrošača.
Snabdevač može da ovlasti više trgovaca, a sam broj zavisi od mogućnosti paketa Energy Premier platforme koje je snabdevač odabrao.

Imate dodatna pitanja? Kontaktirajte nas mailom na hello@energypremier.com